Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Brzegu

Ważny komunikat dla Rodziców dotyczący ubezpieczenia NNW Szkolne - rok 2019/2020

 

Szanowni Rodzice,

Zgodnie z pismem z dnia 01.10.2018 nr DWKI-WPB.5013.22.2018.BN Ministerstwa Edukacji Narodowej umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców. Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów.

NNW szkolne każdy rodzic może zawrzeć indywidualnie w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym.

                                                                                                                                          Agata Wyrwas